Dział Inżynierii Drogowej / Pracownia Inżynierii Ruchu

Wymaganym elementem wprowadzenia nowej lub dokonania zmian w dotychczasowej organizacji ruchu (oznakowanie, urządzenia bezpieczeństwa ruchu) jest posiadanie zatwierdzonego lub/i uzgodnionego projektu organizacji ruchu - stałej lub czasowej. Wychodząc naszemu Klientowi naprzeciw nasza Firma świadczy kompleksowe usługi z zakresu szeroko rozumianej inżynierii ruchu drogowego.

Projektowanie:

  • wykonywanie projektów stałej organizacji ruchu – drogi zamiejskie, ulice miejskie, drogi wewnętrzne, place, parkingi, tereny zamknięte, itp.
  • wykonywanie projektów czasowej organizacji ruchu – robót drogowych: porządkowych, utrzymaniowych, modernizacyjnych, awaryjnych, budowy zjazdów, budowy i remontów budynków przy ulicach wraz ze wszystkimi przyłączami mediów itp.
  • pozyskiwanie niezbędnych uzgodnień,
  • doradztwo i konsultacje rozwiązań z zakresu przyjmowanych rozwiązań inżynierii ruchu, również w ramach współpracy z innymi podmiotami projektującymi

Realizacja:

Oferujemy możliwość realizacji zatwierdzonych/uzgodnionych projektów organizacji ruchu:

Stała Organizacja Ruchu:

  • oznakowanie pionowe dróg, ulic, znaki drogowe, tablice informacyjne,
  • oznakowanie poziome dróg, parkingów osiedlowych, parkingów hipermarketów,
  • oznakowanie ulic, placów, odnowienie oznakowania, wykonanie stanowisk parkingowych, oznakowanie ścieżek rowerowych,
  • elementy infrastruktury drogowej: urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, lustra drogowe, progi zwalniające, słupki blokujące, bariery ochronne, znaki prowadzące, zabezpieczenia parkingowe.

Czasowa Organizacja Ruchu

  • oznakowanie i zabezpieczenie robót drogowych: porządkowych, utrzymaniowych, modernizacyjnych, awaryjnych, budowy zjazdów, budowy i remontów budynków przy ulicach wraz ze wszystkimi przyłączami mediów itp.
  • wahadłowa sygnalizacja świetlna.