Nadzory

W ramach usług nadzoru oferujemy:

Nadzór inwestorski prowadzony zgodnie z polskim Prawem Budowlanym:

  • Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego
  • Przygotowanie inwestycji pod względem formalno-prawnym
  • Prowadzenie kontrola jakości i stanu zaawansowania robót
  • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów budowlanych

Zarządzanie budową, m.in. wg standardów FIDIC

  • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi
  • Koordynacja, nadzór i ocena prac projektowych
  • Organizacja i zarządzanie budową
  • Zarządzanie finansami i rozliczenia kosztów inwestycji

Dodatkowe usługi

  • Doradztwo techniczne w postaci opracowywania dokumentacji przetargowych (SIWZ), doradztwa, monitoringu i ewaluacji projektów itp.